داستان

د چورلکې له کېناستو سره له شګلن میداني خړه دوړه پورته شوه، د کانټینري کوټو مخې ته روانو بې وسلې…