فرید باراني

فرید باراني د هېواد په پښتو او دري شعر کې هغه مطرح ادبي څېره ده چې نوم به یې د…

اسماء و صفات

برای دانلود این کتاب بالای لینک ذیل کلیک کنید. دانلود