انسان

  انسان در خلقت انسان، غایت حکیمانه که خداوند در مسیر خلقت عالم در نظر گرفته ؛ تکامل انسان و…